Priser

Oversættelser: prisen beregnes på grundlag af tekstmængden, det vil sige antallet af oversatte ord. Sværhedsgraden, ordantallet og tidsfristen kan påvirke prisen.

Tolkeopgaver: prisen beregnes på grundlag af en timesats, plus eventuelle rejseomkostninger.
Du er velkommen til at kontakte mig for spørgsmål eller tilbud.